🔺 رئیس جمهور تایوان حضور نیروهای آمریکایی در خاک این کشور را تایید کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 رئیس جمهور تایوان حضور نیروهای آمریکایی در خاک این کشور را تایید کرد

🔺 رئیس جمهور تایوان حضور نیروهای آمریکایی در خاک این کشور را تایید کرد

🔺 رئیس جمهور تایوان حضور نیروهای آمریکایی در خاک این کشور را تایید کرد

🔹 "تسای اینگ وِن" رئیس جمهوری تایوان گفت: تعداد کمی از نیروهای آمریکایی به منظور آموزش سربازان تایوانی در خاک این کشور حضور دارند؛ اظهاراتی که مهر تاییدی بر حضور سربازان آمریکایی در جزیره ای است که چین آن را متعلق به خود می داند.

ادامه مطلب ...
popup