🔺 موسوی لارگانی: نگهداری حیوان در مجتمع‌های مسکونی باعث بیماری و رعب و وحشت می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 موسوی لارگانی: نگهداری حیوان در مجتمع‌های مسکونی باعث بیماری و رعب و وحشت می‌شود

🔺 موسوی لارگانی: نگهداری حیوان در مجتمع‌های مسکونی باعث بیماری و رعب و وحشت می‌شود

🔺 موسوی لارگانی: نگهداری حیوان در مجتمع‌های مسکونی باعث بیماری و رعب و وحشت می‌شود

🔹 یکی از امضا کنندگان طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» گفت که این طرح را در پی اعتراضات شدید مردم به نگهداری حیوانات در مجتمع‌های مسکونی امضا کرده است.

ادامه مطلب ...
popup