🔺 آیا می‌توان به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آیا می‌توان به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود؟

🔺 آیا می‌توان به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود؟

🔹 با وجود اینکه فقط سه ماه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، طرح‌ها و سیاست‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصادی آغاز شده است که چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای از آینده اقتصاد کشور را نشان می‌دهند، اجرای این سیاست‌ها در حالی بوده که تحریم‌ها همچنان ادامه داشته و این دولت، وارث حجم زیادی از کسری بودجه است

ادامه مطلب ...
popup