🔺 حضور بسیج در خدمات حیاتی با مقیاس گسترده کشوری جلوه می کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 حضور بسیج در خدمات حیاتی با مقیاس گسترده کشوری جلوه می کند

🔺 حضور بسیج در خدمات حیاتی با مقیاس گسترده کشوری جلوه می کند

🔺 حضور بسیج در خدمات حیاتی با مقیاس گسترده کشوری جلوه می کند

🔹 امیر سرتیپ آشتیانی گفت: در خدمات حیاتی با مقیاس گسترده کشوری، در فعالیت های پیشرو علمی و فناوری های نوین، در رویکرد های ارزشی و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بسیج برده می شود و حضور بسیج جلوه می کند.

ادامه مطلب ...
popup