🔺 برای اشتغال پذیری دانشجویان چه باید کرد؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 برای اشتغال پذیری دانشجویان چه باید کرد؟

🔺 برای اشتغال پذیری دانشجویان چه باید کرد؟

🔹 در پژوهشی که توسط محققان دانشگاه اصفهان انجام شد، رابطه شایستگی‌های مسیر شغلی با اشتغال پذیری دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج آن می‌توان از شایستگی‌های مسیر شغلی به عنوان سازه‌ای اثربخش در جهت ارتقاء اشتغال پذیری دانشجویان استفاده کرد.

ادامه مطلب ...
popup