🔺 قانون خاص را بهانه نکنید، همه حقوق‌ها اعلام شود!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 قانون خاص را بهانه نکنید، همه حقوق‌ها اعلام شود!

🔹 با وجود عدم مشمولیت برخی دستگاه‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری، در رابطه با ورود اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، داشتن قانون خاص برای اداره دستگاه اجرایی بهانه‌ای برای عدم ورود نیست و باید تمامی دستگاه‌های تعیین شده در قانون نسبت به این موضوع اقدام کنند.

ادامه مطلب ...
popup