🔺 رییسی بر ارزان و بومی‌سازی صنعت فضایی کشور تاکید کرد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 رییسی بر ارزان و بومی‌سازی صنعت فضایی کشور تاکید کرد

🔺 رییسی بر ارزان و بومی‌سازی صنعت فضایی کشور تاکید کرد

🔹 رییس جمهوری گفت: صنعت فضایی دیروز تنها مظهر اقتدار کشورها بود اما امروز به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی مطرح است و در آینده نزدیک به عنوان بخشی از زیرساخت حکمرانی در حوزه‌های مختلف تجاری و اقتصادی و امنیتی خواهد بود.

ادامه مطلب ...
popup