🔺 دیدار رئیس سازمان زندان‌ها با کارکنان این سازمان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دیدار رئیس سازمان زندان‌ها با کارکنان این سازمان

🔹 رییس سازمان زندان ها بر استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات در امر زندانبانی تأکید کرد و گفت: از همه مدیران و کارکنان زندان‌ها می‌خواهم که ظرفیت‌ها را بیابید و امکانات را بدرستی بکار گیرید تا مدیریت زندان‌ها با یک ترقی همراه شود.

ادامه مطلب ...
popup