🔺 منع مدرسه‌داری مسئولان کشوری

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 منع مدرسه‌داری مسئولان کشوری

🔺 منع مدرسه‌داری مسئولان کشوری

🔹 مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از موافقت کمیسیون آموزش با پیشنهاد تسری قانون «ممنوعیت مدرسه‌داری برای مسئولان کشور» خبر داد و گفت: باید منتظر بمانیم تا ببینیم طرح نمایندگان مجلس پیرامون تعارض منافع، در صحن علنی هم رای می‌آورد یا خیر.

ادامه مطلب ...
popup