🔺 کدام طرف‌ در حال "تهی کردن" برجام است؛ ایران یا طرف‌ غربی؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 کدام طرف‌ در حال "تهی کردن" برجام است؛ ایران یا طرف‌ غربی؟

🔺 کدام طرف‌ در حال "تهی کردن" برجام است؛ ایران یا طرف‌ غربی؟

🔺 کدام طرف‌ در حال "تهی کردن" برجام است؛ ایران یا طرف‌ غربی؟

🔹 ایران نباید به کمتر از آنچه در توافق هسته‌ای سال 2015 به دست آمد و همه طرف ها بر سر آن تفاهم کردند، رضایت دهد یا تعهداتی بیشتر از آن توافق را بپذیرد. این آمریکاست که وضعیت فعلی در برجام و خسارت‌های مادی و حقوقی وارد شده به اعتبار بین المللی جامعه جهانی و اعضای برجام و نیز اقتصاد ایران را موجب شده است.

ادامه مطلب ...
popup