🔺 تصاویری از کشته‌شدگان چهار دهه جنگ افغانستان/ طالبان دستور جمع‌آوری داد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 تصاویری از کشته‌شدگان چهار دهه جنگ افغانستان/ طالبان دستور جمع‌آوری داد

🔺 تصاویری از کشته‌شدگان چهار دهه جنگ افغانستان/ طالبان دستور جمع‌آوری داد

🔺 تصاویری از کشته‌شدگان چهار دهه جنگ افغانستان/ طالبان دستور جمع‌آوری داد

🔹 انجمن اجتماعی عدالت ‌خواهان افغانستان که یک نهاد مدنی مستقل در این کشور به شمار می‌آید هزار پرتره‌ را روی حصار پارکی در مرکز کابل نصب کرد. این پرتره‌ها به قربانیان چهار دهه جنگ در افغانستان مربوط است. چهار دهه حضور قدرت‌ها و نیروهای مختلف سیاسی در این کشور که برای مردم افغانستان رهاوردی جز تداوم جنگ و ناامنی به همراه نداشته است.

ادامه مطلب ...
popup