🔺 طرح الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان با اصرار مجلس به مجمع ارسال شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 طرح الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان با اصرار مجلس به مجمع ارسال شد

🔺 طرح الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان با اصرار مجلس به مجمع ارسال شد

🔹 با اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود درخصوص طرح الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

ادامه مطلب ...
popup