🔺 حرکت از ایرانیت به اسلامیت نوعی ارتقاست

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 حرکت از ایرانیت به اسلامیت نوعی ارتقاست

🔺 حرکت از ایرانیت به اسلامیت نوعی ارتقاست

🔹 عضو اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: اگر از روحیه ملی گرایی به خصوصیت اسلامیت ارتقاء پیدا کردیم ، این یک نوع ارتقا یافتن است. اما اگر بر عکس آن عمل کنیم دچار یک عقب گرد شده ایم و این یعنی اسلام را در مرحله دوم قرار داده ایم. 

ادامه مطلب ...
popup