🔺 شجاعت دولت، حمایت مجلس و نظارت قوه قضائیه؛ مثلث مبارزه با ارز رانتی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 شجاعت دولت، حمایت مجلس و نظارت قوه قضائیه؛ مثلث مبارزه با ارز رانتی

🔺 شجاعت دولت، حمایت مجلس و نظارت قوه قضائیه؛ مثلث مبارزه با ارز رانتی

🔺 شجاعت دولت، حمایت مجلس و نظارت قوه قضائیه؛ مثلث مبارزه با ارز رانتی

🔹 ارز ترجیحی از معدود موضوعاتی است که بر سر اصل فسادزایی و ناکارآمدی آن میان نهادها، قوا و تحلیلگران، اشتراک نظر وجود دارد. با این همه اما حذف این بستر رانت از رهگذر تصمیم شجاعانه دولت، نیازمند همراهی و حمایت قوه مقننه و نظارت قوه قضائیه بر نحوه اجرای طرح حذف ارز رانتی است.

ادامه مطلب ...
popup