🔺 خاندوزی: فراریان مالیاتی در تور شناسایی وزارت اقتصاد قرار خواهند گرفت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 خاندوزی: فراریان مالیاتی در تور شناسایی وزارت اقتصاد قرار خواهند گرفت

🔺 خاندوزی: فراریان مالیاتی در تور شناسایی وزارت اقتصاد قرار خواهند گرفت

🔺 خاندوزی: فراریان مالیاتی در تور شناسایی وزارت اقتصاد قرار خواهند گرفت

🔹 وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: بدنبال شناسایی کسانی هستیم که درآمدهای بالا دارند ولی خارج از تور شناسایی مالیاتی بوده یا از طریق روابط فساد آلود خود را از پرداخت مالیات ایمن کرده بودند.

ادامه مطلب ...
popup