🔺 اولین جلسه شورای هماهنگی و تلفیق تدوین برنامه هفتم توسعه برگزار شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 اولین جلسه شورای هماهنگی و تلفیق تدوین برنامه هفتم توسعه برگزار شد

🔺 اولین جلسه شورای هماهنگی و تلفیق تدوین برنامه هفتم توسعه برگزار شد

🔹 به منظور تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، اولین جلسه شورای هماهنگی و تلفیق تدوین برنامه هفتم توسعه با حضور اعضای شورا از جمله جانشین ریاست و معاونین سازمان برنامه بودجه، روسای امور و همچنین سازمان های تابعه و پژوهشی این سازمان تشکیل شد.

ادامه مطلب ...
popup