🔺 بحران لیر و چشم انداز اقتصاد رو به افول ترکیه

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بحران لیر و چشم انداز اقتصاد رو به افول ترکیه

🔺 بحران لیر و چشم انداز اقتصاد رو به افول ترکیه

🔹 اقتصاد نابسامان ترکیه، افزایش تورم و کاهش ارزش لیر بستر را برای ورود اندیشکده‌های این کشور به مسائل تجاری اقتصادی همواره کرده به طوری که کارشناسان اقتصادی از منتقدان دولت اردوغان گرفته تا حامیان حزب عدالت وتوسعه هر کدام به واکاوی این شرایط ناگوار و ترسیم چشم‌انداز آن پرداخته‌اند.

ادامه مطلب ...
popup