🔺 مجوز هیچ گونه بهره برداری و حفر چاه به بسیاری از اراضی قابل کشت بیجار داده نشده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجوز هیچ گونه بهره برداری و حفر چاه به بسیاری از اراضی قابل کشت بیجار داده نشده است

🔺 مجوز هیچ گونه بهره برداری و حفر چاه به بسیاری از اراضی قابل کشت بیجار داده نشده است

🔹 نماینده مردم بیجار در مجلس گفت: بسیاری از اراضی قابل کشت و مرغوب شهرستان بیجار در دشت های ممنوعه واقع شده است که متاسفانه تا به امروز مجوز هیچ گونه بهره برداری و حفر چاه با آن ها داده نشده است.

ادامه مطلب ...
popup