🔺 «شیرین ابوعاقله»حلقه اتصال بین عرب ها و مسلمانان با جهان خارج بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 «شیرین ابوعاقله»حلقه اتصال بین عرب ها و مسلمانان با جهان خارج بود

🔺 «شیرین ابوعاقله»حلقه اتصال بین عرب ها و مسلمانان با جهان خارج بود

🔺 «شیرین ابوعاقله»حلقه اتصال بین عرب ها و مسلمانان با جهان خارج بود

🔹 «محمد اشتیه»با بیان اینکه شیرین ابوعاقله حلقه اتصال بین عرب ها و مسلمانان با جهان خارج بود تأکید کرد که ابو عاقله به شاهدی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی کیفری تبدیل شده است.

ادامه مطلب ...
popup