🔺 سازمان برنامه: منتقدان حذف ارز ترجیحی راهکار جایگزین ارائه نکردند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 سازمان برنامه: منتقدان حذف ارز ترجیحی راهکار جایگزین ارائه نکردند

🔺 سازمان برنامه: منتقدان حذف ارز ترجیحی راهکار جایگزین ارائه نکردند

🔹 دولت در حذف ارز 4200 به دنبال یک اقدام موقت برای حل مشکل کسری بودجه نبوده و شتابزده و بدون تمهیدات مقدماتی عمل نکرده، بلکه نگاه دولت بلندمدت و با تکیه بر اصلی‌ترین اصول علم اقتصاد (پرهیز از اسراف و هدررفت منابع) صورت گرفته است.

ادامه مطلب ...
popup