🔺 مشکل اصلی مهاجران، سیاسـتگذاری دولت‌هـا و نــاتوانی عــملی آن‌ها در احقاق حقوق آنها است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مشکل اصلی مهاجران، سیاسـتگذاری دولت‌هـا و نــاتوانی عــملی آن‌ها در احقاق حقوق آنها است

🔺 مشکل اصلی مهاجران، سیاسـتگذاری دولت‌هـا و نــاتوانی عــملی آن‌ها در احقاق حقوق آنها است

🔹 نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس ضمن تشریح ابعاد مختلف مشـکلات مـهاجران در کنفرانس بین المللی مهاجرت، گفت: سیاسـتگذاری‌های دولت‌هـا و نــاتوانی عــملی آن‌ها در مطالبه و احقاق حقوق مهاجران، بیشترین نقش را در افزایش مشکلات آنها ایفـا می‌کنـد.

ادامه مطلب ...
popup