🔺 بازگشت طرح افزایش ظرفیت دندان پزشکی به ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 بازگشت طرح افزایش ظرفیت دندان پزشکی به ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور

🔺 بازگشت طرح افزایش ظرفیت دندان پزشکی به ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور

🔹 در جلسه دیروز شورای عالی انقلاب فرهنگی آماری از ستاد نقشه جامع علمی کشور و نیز گزارش و توضیحات وزیر بهداشت درباره نسبت دندانپزشک به جمعیت و توزیع جغرافیایی دندانپزشکان در سطح کشور ارائه شد.

ادامه مطلب ...
popup