🔺 گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

🔹 با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۶۵۰.۱ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

ادامه مطلب ...
popup