🔺 نظارت مجلس بر دولت الکترونیک

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نظارت مجلس بر دولت الکترونیک

🔺 نظارت مجلس بر دولت الکترونیک

🔹 مجلس عملکردِ دستگاه‌هایِ مسئول در تحققِ اهداف دولت هوشمند و ارائۀ خدمات دولت الکترونیک را زیر ذره بین نظارتی خود قرار داده است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس سه شنبه ۲۹ شهریور گزارشی نظارتی به نمایندگان ارائه کرد. این گزارش نشان می‌دهد اهداف مقرر در قوانین و اسناد بالادستی در حوزه دولت الکترونیک محقق نشده است.

ادامه مطلب ...
popup