🔺 نظام‌مند کردن پرداخت کارکنان با رویکرد عدالت محوری در وزارت بهداشت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نظام‌مند کردن پرداخت کارکنان با رویکرد عدالت محوری در وزارت بهداشت

🔺 نظام‌مند کردن پرداخت کارکنان با رویکرد عدالت محوری در وزارت بهداشت

🔹 مدیر گروه جبران خدمت و تحلیل قوانین و مقررات وزارت بهداشت، تحلیل و تفسیر قوانین و مقررات را روشی برای اصلاح و نظام‌مند کردن پرداخت کارکنان در دانشگاه‌ها با رویکرد عدالت در پرداخت عنوان کرد.

ادامه مطلب ...
popup