🔺 یونیدو: اقدامات دولت گذشته ایران، ساختار تولید صنعتی را تضعیف کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 یونیدو: اقدامات دولت گذشته ایران، ساختار تولید صنعتی را تضعیف کرد

🔺 یونیدو: اقدامات دولت گذشته ایران، ساختار تولید صنعتی را تضعیف کرد

🔺 یونیدو: اقدامات دولت گذشته ایران، ساختار تولید صنعتی را تضعیف کرد

🔹 تحلیلی بر عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی در اقتصاد ایران از نگاه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)‌ نشان می‌دهد: ساختار تولید صنعتی ایران از ســال ۲۰۱۰ به بعد تضعیف شــده و از نقش بخش صنعت هم از بعد ارزش‌افزوده صنعتی و سهم در اقتصاد ملی و هم از بعد سطح فناوری کاسته شده است.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup