🔺 توانمندی بانوان تاثیر گذار در عرصه اقتصاد روستا و عشایر

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 توانمندی بانوان تاثیر گذار در عرصه اقتصاد روستا و عشایر

🔺 توانمندی بانوان تاثیر گذار در عرصه اقتصاد روستا و عشایر

🔹 رییس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی گفت :ظرفیت استانهای کشور و تنوع انها فرصت بینظیری است که بتوانیم در معرض دید شرکت کنندگان در نمایشگاه بانوان تاثیر گذار قرار دهیم .

ادامه مطلب ...
popup