🔺 سازمان حمایت با هرگونه افزایش قیمت بدون اخذ مجوز برخورد خواهدکرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 سازمان حمایت با هرگونه افزایش قیمت بدون اخذ مجوز برخورد خواهدکرد

🔺 سازمان حمایت با هرگونه افزایش قیمت بدون اخذ مجوز برخورد خواهدکرد

🔺 سازمان حمایت با هرگونه افزایش قیمت بدون اخذ مجوز برخورد خواهدکرد

🔹 معاون وزیر صمت گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با هرگونه افزایش قیمت بدون اخذ مجوز،برخورد خواهد کرد همانگونه که با افزایش غیرقانونی بلیط هواپیما در حوزه خدمات برخورد کردیم.

ادامه مطلب ...
popup