🔺 افزایش حقوق کارمندان دولت به شکل چراغ خاموش؟! + جدول

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 افزایش حقوق کارمندان دولت به شکل چراغ خاموش؟! + جدول

🔺 افزایش حقوق کارمندان دولت به شکل چراغ خاموش؟! + جدول

🔹 بر اساس ابلاغیه رئیس سازمان اداری و اســتخدامی بر مبنای بخشــنامه معاون اول رئیس جمهور، به مناسبت هر یک از اعیــاد مذهبی و روزهای خــاص، به کارکنان دولت یک میلیون تومان پاداش پرداخت می شود. / آفتاب

ادامه مطلب ...
popup