🔺 راهکار مجلس برای به کارگیری جوانان در مشاغل

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 راهکار مجلس برای به کارگیری جوانان در مشاغل

🔺 راهکار مجلس برای به کارگیری جوانان در مشاغل

🔹 نمایندگان مردم در مجلس با حذف بندی موافقت کردند که براساس آن کارکنان بعد از بازنشستگی، مجدد می توانستند با پرداخت 10 درصد از حقوق خود به عنوان مالیات مجدداً مشغول به کار شوند. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup