🔺 کمیته امداد و سازمان بهزیستی مکلف به ایجاد شغل پایدار برای افراد تحت پوشش و افراد کم درآمد جامعه شدند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 کمیته امداد و سازمان بهزیستی مکلف به ایجاد شغل پایدار برای افراد تحت پوشش و افراد کم درآمد جامعه شدند

🔺 کمیته امداد و سازمان بهزیستی مکلف به ایجاد شغل پایدار برای افراد تحت پوشش و افراد کم درآمد جامعه شدند

🔺 کمیته امداد و سازمان بهزیستی مکلف به ایجاد شغل پایدار برای افراد تحت پوشش و افراد کم درآمد جامعه شدند

🔹 نمایندگان مردم در مجلس کمیته امداد و سازمان بهزیستی را مکلف به ایجاد شغل پایدار برای افراد تحت پوشش و افراد کم درآمد جامعه کردند. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup