🔺 مصوبه حمایتی مجلس از مشاغل سخت؛ حقوق کارکنان بر اساس قانون نظام هماهنگ و قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مصوبه حمایتی مجلس از مشاغل سخت؛ حقوق کارکنان بر اساس قانون نظام هماهنگ و قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد

🔺 مصوبه حمایتی مجلس از مشاغل سخت؛ حقوق کارکنان بر اساس قانون نظام هماهنگ و قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد

🔺 مصوبه حمایتی مجلس از مشاغل سخت؛ حقوق کارکنان بر اساس قانون نظام هماهنگ و قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد

🔹 نمایندگان مردم در خانه ملت در راستای حمایت از مشاغل سخت از جمله آتش نشانان و پرسنل عملیاتی در سکوهای نفتی، مقرر کردند که حقوق کارکنان بر اساس قانون نظام هماهنگ و قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت شود. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup