🔺 اجباری در تعیین سن بازنشستگی با 35 سال خدمت نیست/ امکان بازنشستگی پیش از موعد همچنان برقرار است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اجباری در تعیین سن بازنشستگی با 35 سال خدمت نیست/ امکان بازنشستگی پیش از موعد همچنان برقرار است

🔺 اجباری در تعیین سن بازنشستگی با 35 سال خدمت نیست/ امکان بازنشستگی پیش از موعد همچنان برقرار است

🔺 اجباری در تعیین سن بازنشستگی با 35 سال خدمت نیست/ امکان بازنشستگی پیش از موعد همچنان برقرار است

🔹 سید کریم حسینی با اشاره به انعطافی که مجلس در مصوبه افزایش سن بازنشستگی ایجاد کرده، عنوان کرد: شاغلینی که تمایلی برای افزایش سن بازنشستگی خود ندارند، می‌توانند قبل از موعد درخواست بازنشستگی دهند و بر مبنای درخواستشان بازنشسته شوند. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup