🔺 صدور مجوز برای بازیگران اکوسیستم نوآوری کشور؛ آری یا خیر؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 صدور مجوز برای بازیگران اکوسیستم نوآوری کشور؛ آری یا خیر؟

🔺 صدور مجوز برای بازیگران اکوسیستم نوآوری کشور؛ آری یا خیر؟

🔺 صدور مجوز برای بازیگران اکوسیستم نوآوری کشور؛ آری یا خیر؟

🔹 در حالی که معاونت علمی ریاست‌جمهوری در سیاست‌گذاری جدید خود حذف برخی از مجوزها را با هدف توسعه اکوسیستم نوآوری کشور، اجرایی کرده است؛ ولی برخی از بازیگران این اکوسیستم مانند کارخانه‌های نوآوری همچنان با چالش اثبات هویت خود به مشتریان خود که تیم‌های فناور و دانش‌بنیان هستند، مواجهند. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup