🔺 بهادری‌جهرمی: اصلی‌ترین ویژگی شهید رئیسی نگاه امیدمحور بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بهادری‌جهرمی: اصلی‌ترین ویژگی شهید رئیسی نگاه امیدمحور بود

🔺 بهادری‌جهرمی: اصلی‌ترین ویژگی شهید رئیسی نگاه امیدمحور بود

🔹 سخنگوی دولت گفت: اولین و اصلی‌ترین ویژگی شهید رئیسی، حرکت از نگاه یأس‌محور به نگاه امیدمحور و رفع مشکلات بود. در خیلی از جلسات گزارشات ارائه شده حاکی از سخت بودن مسئله بود اما آقای رئیسی با مبنا و دانش نگاه امیدوارانه به حل مسئله داشت. / تسنیم

ادامه مطلب ...
popup