🔺 نباید گذاشت سیاست انقباضی از مسیر تولید منحرف شود / تولیدکنندگان مورد توجه شبکه بانکی باشند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نباید گذاشت سیاست انقباضی از مسیر تولید منحرف شود / تولیدکنندگان مورد توجه شبکه بانکی باشند

🔺 نباید گذاشت سیاست انقباضی از مسیر تولید منحرف شود / تولیدکنندگان مورد توجه شبکه بانکی باشند

🔺 نباید گذاشت سیاست انقباضی از مسیر تولید منحرف شود / تولیدکنندگان مورد توجه شبکه بانکی باشند

🔹 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هرجا سیاست انقباضی از مسیر تولید منحرف شد، باید سخت گرفت و از پیشروی آن ممانعت کرد.  / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup