🔺 زاکانی: سیاست خارجی من مبتنی بر مکتب امام (ره)، رهنمودهای رهبری و تکیه بر اراده مردم است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 زاکانی: سیاست خارجی من مبتنی بر مکتب امام (ره)، رهنمودهای رهبری و تکیه بر اراده مردم است

🔺 زاکانی: سیاست خارجی من مبتنی بر مکتب امام (ره)، رهنمودهای رهبری و تکیه بر اراده مردم است

🔺 زاکانی: سیاست خارجی من مبتنی بر مکتب امام (ره)، رهنمودهای رهبری و تکیه بر اراده مردم است

🔹 علیرضا زاکانی گفت: مبانی فکری سیاست خارجی دولت خدمت مبتنی بر مکتب امام، رهنمودهای رهبری و تکیه بر اراده مردم است. / ایسنا

ادامه مطلب ...
popup