Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🎥 آیت الله رئیسی خطاب به روسای بانک ها: اعتبار سنجی در دریافت وام را افزون کنید، اینطور نباشد که کسی وام بگیرد و در جایی غیر از تولید مصرف کند و یا بدهی را تادیه نکند

🎥 آیت الله رئیسی خطاب به روسای بانک ها: اعتبار سنجی در دریافت وام را افزون کنید، اینطور نباشد که کسی وام بگیرد و در جایی غیر از تولید مصرف کند و یا بدهی را تادیه نکند