Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جز به دیدار حریمت دگرم مرهم نیست

جز به دیدار حریمت دگرم مرهم نیست

جز به دیدار حریمت دگرم مرهم نیست

هیچ کس غیر شما بر دل من محرم نیست

شهر جدت که مرا راه ندادند اما
بپذیرم؛ به خدا حج فقیران کم نیست


شهادت امام رضا(ع) تسلیت باد.