Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین المللی
  • تجمع ضد سازش با رژیم صهیونیستی در حضرموت یمن همراه با آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی

تجمع ضد سازش با رژیم صهیونیستی در حضرموت یمن همراه با آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی