Loading fehamnews خبر فهام

دانش زندگی یعنی آموزه هایی برای زیستن

دانش زندگی یعنی آموزه هایی برای زیستن

داشته های خانواده های سالم با دیگر خانواده ها متفاوت است.
در خانواده سالم فامیلهای دو طرف به یک اندازه اهمیت دارند.
فامیلهای دو طرف به یک اندازه محترمند.
الفاظ بکارگیری شده برای هر دو خانواده سرشار از محبت و اکرام است.
پذیرش فامیل در هر دو طرف یکسان است .
#دانش_زندگی
#کارتهای_خوشبختی