Loading fehamnews خبر فهام

تفاوتهای وجودی یعنی شناخت ادراکی بالاتر ازشناخت جنسیتی و نوعی

تفاوتهای وجودی یعنی شناخت ادراکی بالاتر ازشناخت جنسیتی و نوعی

شامه زنان چه تاثیری در تحریک جنسیشان دارد؟
بویایی زنان در سیستم ایمنی آنها دارد؟
مردان جذاب چه بویی میدهند؟


متن را خوب مرور کنیم؟


#دانش_زندگی
#تفاوتهای_وجودی
#کارتهای_خوشبختی