Loading fehamnews خبر فهام

🎥 پاسخ معاون کل وزیر بهداشت به کسانی که می گویند: "من به کرونا اعتقادی ندارم!"