Loading fehamnews خبر فهام

🎥 کرونا و سفر‌های غیرضرور

🔹 مسافرت‌های غیرضرور یکی از مهمترین عوامل انتقال ویروس و شیوع کروناست و حالا با نزدیک شدن به ایام عید برخی در فکر سفر رفتن هستند.