🔺 توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار نخستین اولویت سازمان بهزیستی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار نخستین اولویت سازمان بهزیستی

🔺 توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار نخستین اولویت سازمان بهزیستی

🔹 فاطمه عباسی مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی کشور با اشاره به‌اهمیت اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در همه ابعاد بیان کرد: آگاه سازی زنان سرپرست خانوار با تأکید بر کارآفرینی این قشر از جامعه باید در صدر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

ادامه مطلب ...