🔺 سازمان تامین اجتماعی تجربه موفقی در استقرار کامل نسخه الکترونیک دارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سازمان تامین اجتماعی تجربه موفقی در استقرار کامل نسخه الکترونیک دارد

🔺 سازمان تامین اجتماعی تجربه موفقی در استقرار کامل نسخه الکترونیک دارد

🔹 مدیرکل درمان سازمان تامین اجتماعی استان تهران به تجربه موفق این سازمان در استقرار کامل نسخه الکترونیک و نظام ارجاع در بیمارستانها و مراکز درمانی ملکی در چند سال گذشته اشاره و میزان پیشرفت طرح نسخه الکترونیک را در موسسات طرف قرار داد خوب ارزیابی کرد.

ادامه مطلب ...
popup