🔺 همکاری پسماند شهرداری تهران و یونسکو برای آموزش «تربیت محیط زیستی» به شهروندان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 همکاری پسماند شهرداری تهران و یونسکو برای آموزش «تربیت محیط زیستی» به شهروندان

🔺 همکاری پسماند شهرداری تهران و یونسکو برای آموزش «تربیت محیط زیستی» به شهروندان

🔹 در نشستی که با حضور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با رئیس و اعضای کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست ایران برگزار شد، دو طرف بر لزوم همکاری برای زیست پذیرتر شدن شهر تهران تاکید کردند.

ادامه مطلب ...
popup