🔺 جمع‌آوری ١٠ میلیارد تومان زکات فطره در استان تهران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 جمع‌آوری ١٠ میلیارد تومان زکات فطره در استان تهران

🔺 جمع‌آوری ١٠ میلیارد تومان زکات فطره در استان تهران

🔹 مدیرکل کمیته امداد استان تهران از جمع‌آوری ١٠ میلیارد تومان زکات فطره در استان تهران در سال ١۴٠١ خبر داد و گفت: ۶٠٠ میلیارد تومان نیز مجموع صدقات تجمیعی این کمیته در قالب کمک خیرین، ذکات، طرح اکرام و محسنین در سال ١۴٠٠ بود.

ادامه مطلب ...
popup