🔺 ارتقاء استاندارد خانه‌های نگهداری فرزندان تحت سرپرستی در سال آتی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ارتقاء استاندارد خانه‌های نگهداری فرزندان تحت سرپرستی در سال آتی

🔺 ارتقاء استاندارد خانه‌های نگهداری فرزندان تحت سرپرستی در سال آتی

🔹 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بر ارتقا استاندارد خانه‌های نگهداری فرزندان تحت سرپرستی در سال آتی اشاره کرد و گفت: خانه‌های نگهداری این فرزندان باید به حداکثر ۱۲ نفر در هر خانه برسد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup