🔺 در زمینه آوردن مردم به صحنه دچار ایستایی شدیم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 در زمینه آوردن مردم به صحنه دچار ایستایی شدیم

🔹 وحیدی گفت: در زمینه آوردن مردم به صحنه دچار ایستایی شدیم و دولت هر روز سنگین‌تر شد و انتظارات زیادی از دولت شکل گرفت. در حالیکه دولت را باید به مردم واگذار کنیم. اشتباه است که همه جنبه‌های حکمرانی را به دولت واگذار کنیم. تمرکزگرایی اشتباه است.

ادامه مطلب ...
popup